Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg- en gespreksorgaan – voor elke school wettelijk verplicht – waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd.

Geleiding

Oudergeleding:
Ronald Jipping (voorzitter)

Evelien Jansen (secretaris) [email protected]

Bertil Zweers

Personeelsgeleding:
Marjo van de Poll

Mirjam Meerlo

Lenny Wering

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid.

De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Samenstelling GMR

Personeelsgeleding:

* Mirjam Kleinjan

* Fenneke Gewald-Brink

* Jordy Nijboer

* Shailaja Brakert-Hessink (secretaris)

 

Oudergeleding:

* Erik Nijzink

* Sharon Broekroelofs

* Yvet Wolf

* Hannibal Guichelaar (voorzitter)

[email protected]