Schoolverzuim en verlofregelingen

Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig, d.w.z. dat u uw vierjarige nog thuis mag houden wanneer u dat wenst. Uiteraard gaat een en ander altijd na overleg met de juf of meester. Wanneer uw kind vijf jaar wordt is het leerplichtig. In bijzondere gevallen mag een kind van vijf nog maximaal 10 uur per week verlof krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een kind nog geen volledige schoolweek kan volhouden. Een verzoek hiervoor moet u schriftelijk indienen bij de directie.

Vanaf zesjarige leeftijd houdt deze regeling op. Extra vrij is dan alleen mogelijk door een schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen. Ongeoorloofd schoolverzuim zal, na constatering, aan de leerplichtambtenaar van de gemeente worden gemeld. Hiermee riskeert u de kans op een boete. In onderstaand schrijven kunt u lezen hoe de gemeente Hardenberg hiermee omgaat.

 

Leerplicht voor het Basisonderwijs

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Daarom is er de leerplicht. De spelregels rond de leerplicht staan in de Leerplichtwet 1969.
Het doel van de leerplichtwet is dat kinderen zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven.
Leerplichtige kinderen zijn verplicht alle lessen van het lesprogramma te volgen, tenzij de leerplichtwet daarvoor een uitzondering maakt.
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.
Verder kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden en is er in zeer bijzondere omstandigheden extra vakantieverlof mogelijk. In al deze gevallen dient u voorafgaand aan het verlof een schriftelijke aanvraag bij de directeur van de school van uw kind in te dienen.

Onderstaand vindt u algemene informatie over de leerplichtwet. Wilt u meer informatie over de leerplicht, of denkt u dat de leerplichtambtenaar u bij een specifiek probleem kan helpen, schroom dan niet om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor meer informatie is er een leerplichtfolder voor het basisonderwijs verkrijgbaar bij de gemeente Hardenberg.

Wat doet de leerplichtconsulent?
De leerplichtconsulent bewaakt het recht op onderwijs. Deze heeft naast het tegengaan van schoolverzuim een administratieve- en opsporingstaak. De leerplichtconsulent heeft in het uiterste geval de mogelijkheid bij verwijtbaar gedrag van ouder(s) en/of jongere, proces-verbaal tegen hen op te maken. Uiteindelijk bepaalt de officier van justitie of een zaak voor de rechter wordt gebracht.
Ook heeft de leerplichtconsulent een taak op het gebied van maatschappelijke zorg. Dit betekent, dat de leerplichtconsulent streeft naar een goede samenwerking  met de leerling, school en ouders/verzorgers.
In overleg met hen kunnen andere hulpverlenende instanties worden ingeschakeld. Gezamenlijk wordt dan geprobeerd te voorkomen dat een situatie tot verder schoolverzuim leidt.

1. Vakantieverlof

Buiten de schoolvakanties om mogen kinderen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken.

Toestemming voor (extra) vakantieverlof dient u minimaal 6 weken van te voren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en kan slechts worden verleend wanneer:

  • wegens de specifieke aard van het beroep van één  van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties  tijdens het schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan.
  • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof mogelijk is binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof:

… mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend.
… mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakanties worden verleend.
… moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen.
… mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder, moet altijd ruim van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. Wanneer er sprake is van overmacht kan de directeur alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na afwezigheid de reden wordt gemeld.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:
Omstandigheden die buiten de wil van de leerling of zijn ouders zijn gelegen.
Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
(1 of ten hoogste 2 dagen)
• Verhuizing ( ten hoogste 1 dag)
• Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad
( duur in overleg met de directeur)
• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen);
Van bloed- of aanverwanten in de 2e graad ( ten hoogste 2 dagen );
Van bloed- of aanverwanten in de 3e graad ( 1 dag )
• Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 50-, en 60- jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders ( 1 dag )
• Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.

De volgende situaties zijn in elk geval geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
• Familiebezoek in het buitenland.
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.
• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Schoolverzuim en spijbelen.
Volgens artikel 21 van de Leerplichtwet 1969  geven de directeuren van de scholen kennis van het ongeoorloofd verzuim aan de Burgemeester en Wethouders van de woongemeente c.q leerplichtconsulent.

Wat is ongeoorloofd schoolverzuim?
Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling weliswaar is ingeschreven bij een school, maar deze school niet regelmatig bezoekt. De school dient het verzuim te melden als dit:
• Drie dagen of langer duurt;
• Een achtste deel of meer van de les- of praktijk in beslag neemt gedurende een periode van vier weken (15 dagen per 4 weken);
• Extra verlof zonder toestemming betreft.

Meer informatie?
Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met een van de leerplichtconsulenten: Mw. A. Knopper, tel 0523 287427 of dhr. A. Veltink, tel. 0523 287470.